Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (đôi khi xấu)
  ham đọc sách
  [có tính chất] sách vở

  * Các từ tương tự:
  bookishly, bookishness