Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  học sinh được hưởng học bổng
  học giả
  a Greek scholar
  một học giả thông thạo tiếng Hy Lạp cổ điển

  * Các từ tương tự:
  scholarly, scholarship