Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  giáo viên
  my English teacher
  giáo viên Anh ngữ của tôi

  * Các từ tương tự:
  teachership