Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

schoolmaster /'sku:lmɑ:stə[r]/  

  • Danh từ
    thầy giáo, giáo viên

    * Các từ tương tự:
    schoolmasterly