Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

schoolmasterly /'sku:lmɑ:stəli/  

  • Tính từ
    có vẻ thầy giáo, có vẻ nhà giáo