Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Ê-cốt) ông giáo, thầy hiệu trưởng (trường làng...)
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) linh mục