Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mentor /'mentɔ:[r]/  

  • Danh từ
    người hướng dẫn (cho người chưa có kinh nghiệm)