Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

educationist /,edjʊ'kei∫ʌlist/  

  • Danh từ
    (cách viết khác educationalist /,edjʊ'kei∫ənəlist/)
    chuyên gia giáo dục