Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) giáo sư; giảng sư (trường đại học)