Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lecturer /'lekt∫ərə[r]/  

  • Danh từ
    người thuyết trình
    trợ lý giảng dạy đại học