Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

schoolteacher /'sku:l,ti:t∫ə[r]/  

  • Danh từ
    giáo viên

    * Các từ tương tự:
    schoolteacherly