Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

educator /'edjʊkeitə[r]/  

  • Danh từ
    nhà sư phạm