Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instructor /in'strʌktə[r]/  

 • Danh từ
  huấn luyện viên
  a driving instructor
  huấn luyện viên lái xe

  * Các từ tương tự:
  instructorial, instructorship