Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

schoolmistress /'sku:lmistris/  

  • Danh từ
    cô giáo, bà giáo
    cô hiệu trưởng, bà hiệu trưởng