Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pedagogue /'pedəgɒg/  

  • Danh từ
    (Mỹ pedagog)
    (cũ) giáo viên
    (nghĩa xấu) nhà mô phạm