Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chuyên gia, chuyên viên
  an agricultural expert
  một chuyên gia về nông nghiệp
  an expert in psychology
  một chuyên gia về tâm lý học
  an expert on ancient Greek vases
  một chuyên viên về các bình cổ Hy Lạp
  Tính từ
  (+ at, in, on)
  thành thạo
  according to expert advice
  theo lời khuyên của những người thành thạo
  he is expert in (atcooking good cheap meals
  ông ta rất thạo việc nấu những món ăn rẻ mà ngon

  * Các từ tương tự:
  expert system, expertise, expertly, expertness