Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

experienced /ik'spiəriənst/  

  • có kinh nghiệm, từng trải
    an experienced nurse
    một y tá có kinh nghiệm