Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khéo léo
  cách xử trí khéo léo cuộc khủng hoảng của ông bộ trưởng
  he soon became adroit at steering the boat
  anh ta nhanh chóng trở thành khéo lái tàu

  * Các từ tương tự:
  adroitly, adroitness