Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adroitly /ə'drɔitli/  

  • Phó từ
    [một cách] khéo léo