Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác dextrous)
  khéo, kéo tay; khéo léo
  she's very dexterous with the knitting needles
  chị ta đan rất khéo tay
  a dexterous movement
  một động tác khéo léo

  * Các từ tương tự:
  dexterously