Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

connoisseur /,kɒnə'sɜ:[r]/  

 • Danh từ
  người sành sỏi, người thành thạo
  a connoisseur of wine
  người sành rượu

  * Các từ tương tự:
  connoisseurship