Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knowledgeable /'nɒliʤəbl/  

 • Tính từ
  knowledgeable [about something]
  am hiểu
  she's very knowledgeable about art
  cô ta rất am hiểu về nghệ thuật

  * Các từ tương tự:
  knowledgeableness