Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thông thái, uyên bác
  a learned man
  nhà thông thái
  của các học giả, đòi hỏi có học vấn
  the learned professions
  những nghề đòi hỏi có học vấn
  my learned friend (lut)
  bạn đồng nghiệp của tôi (cách nói lịch sự)

  * Các từ tương tự:
  learnedly