Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

literate /,litə'ra:it/  

  • Tính từ
    biết đọc biết viết
    though nearly twenty he was barely literate
    dẫu đã gần hai mươi tuổi, anh ta chỉ mới biết đọc biết viết
    có học thức