Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có hiểu biết
  an informed critic
  nhà phê bình có hiểu biết
  informed criticism
  sự phê bình có hiểu biết