Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conversant /kən'vɜ:snt/  

 • Tính từ
  (vị ngữ) (+ with)
  biết, giỏi, thạo
  thoroughly conversant with all the rules
  rất thạo về tất cả các quy tắc

  * Các từ tương tự:
  conversantly