Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  am hiểu, hiểu biết
  đúng, đúng đắn, chí l
  a well advised plan
  một kế hoạch đúng đắn
  có suy nghĩ thận trọng
  an advised act
  một hành động thận trọng

  * Các từ tương tự:
  advisedly