Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (chủ yếu dùng làm vị ngữ)
    được soi sáng, được giải thoát khỏi sự ngu dốt
    enlightened opinions
    những ý kiến đã được soi sáng