Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sophisticated /sə'fistikeitid/  

 • Tính từ
  sõi đời, sành sõi, sành
  a sophisticated woman
  một phụ nữ sõi đời
  sophisticated tastes
  những thị hiếu rất sành
  tinh xảo, tinh vi
  sophisticated devices used in spacecraft
  những thiết bị tinh xảo dùng trên tàu vũ trụ
  a sophisticated argument
  một lý lẽ tinh vi

  * Các từ tương tự:
  sophisticatedly