Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

open-minded /,əʊpən'maindid/  

  • Tính từ
    phóng khoáng; không thành kiến

    * Các từ tương tự:
    open-mindedly, open-mindedness