Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    rộng rãi, phóng khoáng