Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  làm cho văn minh, truyền bá văn minh, khai hoá, giáo hoá
  to civilize away
  bài trừ (hủ tục...)

  * Các từ tương tự:
  civilize, civilise, civilized, civilised, civilizer