Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

broad-minded /,brɔ:d'maindid/  

  • Tính từ
    có tư tưởng phóng khoáng

    * Các từ tương tự:
    broad-mindedly, broad-mindedness