Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có lý trí
  man is a rational being
  người là một sinh vật có lý trí
  hợp lý, phải lẽ
  a rational solution
  một giải pháp hợp lý
  minh mẫn; lành mạnh
  despite her recent strokeshe is quite rational
  mặc dù mới bị một cơn đột quỵ, chị ta vẫn minh mẫn lắm

  * Các từ tương tự:
  Rational expectations, Rational lags, rationale, rationalisation, rationalise, rationalism, rationalist, rationalistic, rationality