Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Rational expectations   

  • (Kinh tế) Kỳ vọng duy lý
    Đó là sự áp dụng phần chủ yếu của hành vi duy lý tối đa hoá vào việc thu thập và xử lý thông tin cho mục đích tạo nên một quan điểm về tương lai