Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rationalisation /ræ∫nəlai'zei∫n/  

  • Danh từ
    như rationalization