Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rationalization /ræ∫nəlai'zei∫n/  /ræ∫nəli'zei∫n/

  • Danh từ
    sự hợp lý hóa
    sự biện minh (cho một hành động…)