Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-r; -st)
  có đầu óc lành mạnh; tỉnh táo
  sáng suốt; ôn hòa
  a sane decision
  một quyết định sáng suốt

  * Các từ tương tự:
  sanely