Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    có đầu óc lành mạnh; không điên
    lành mạnh; đúng mực (về quan điểm )