Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vật liệu gồm nhiều thứ hợp lại (viết tắt) của composition

    * Các từ tương tự:
    componemtwise, component, component part, componential, comport, comportable, comportment, compos mentis, composant