Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

component /kəm'pəʊnənt/  

 • Danh từ
  thành phần, bộ phận cấu thành
  một nhà máy cung cấp các bộ phận cho công nghiệp xe hơi
  những bộ phận của một động cơ
  Tính từ
  hợp thành, cấu thành
  component parts
  bộ phận cấu thành

  * Các từ tương tự:
  component part, componential