Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comportment /kəm'pɔ:tmənt/  

  • Danh từ
    cách ứng xử, thái độ