Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bộ phận, phụ tùng, phụ kiện; linh kiện; chi tiết