Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comport /kəm'pɔ:t/  

 • Động từ
  comport oneself with something
  ứng xử (như thế nào đấy)
  ứng xử một cách chững chạc đàng hoàng

  * Các từ tương tự:
  comportable, comportment