Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ cổ, nghĩa cổ) thích đáng; phù hợp