Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bình tĩnh; có khả năng xét đoán đúng đắn