Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  biết điều; hợp lý
  a sensible person
  một người biết điều
  a sensible idea
  một ý kiến hợp lý
  tiện dụng (chứ không cần sang trọng) (nói về quần áo)
  wear sensible shoes for long walks
  mang đôi giày tiện dụng cho việc đi bộ đường xa
  (thuộc ngữ) (cũ) cảm thấy được, rõ rệt
  a sensible rise in temperature
  một sự tăng nhiệt độ rõ rệt
  sensible of something
  (vị ngữ)
  nhận thấy, thấy
  are you sensible of the dangers of your position?
  anh có thấy những nguy hiểm trong cương vị của anh không?

  * Các từ tương tự:
  sensibleness