Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không lo nghĩ, không căng thẳng; ung dung
  seem relaxed
  trông có vẻ ung dung
  a relaxed smile
  nụ cười ung dung

  * Các từ tương tự:
  relaxed throat