Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vô tư lự, thảnh thơi
    thi cử xong, mọi người chúng tôi đều cảm thấy sung sướng thảnh thơi