Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mãn nguyện, vừa ý
  keep someone contented
  làm vừa ý ai

  * Các từ tương tự:
  contentedly, contentedness